Reglement


Uitleenreglement Speel-o-theek Zwaan Kleef Aan te Huissen Gemeente Lingewaard

 • De speel-o-theek is bedoeld voor de inwoners van de Gemeente Lingewaard.
 • Wij hanteren alleen een familieabonnement.
 • Een abonnement is 1 kalenderjaar geldig (01-01 t/m 31-12).
 • Betaling dient te geschieden per overschrijving op ons bankrekeningnummer NL05RABO0124085857.
 • Het lidmaatschap wordt telkens na een jaar stilzwijgend verlengd, tenzij dit voor december van het lopende jaar wordt opgezegd.
 • Met een familieabonnement kan men per keer 3 st. speelgoed, 1 spel en 1 puzzel lenen.
 • De uitleentermijn bedraagt VIER weken. Verlengen alleen bij hoge uitzondering.
 • tot maximaal 1 week, en het speelgoed niet is gereserveerd.Verlengen kan telefonisch of per e.mail.
 • Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt er een boete in rekening gebracht volgens de op dat moment geldende prijs .Zie hiervoor de tabel in de speel-o-theek. Er wordt gerekend vanaf de eerste dag te laat ingeleverd en wordt berekend per stuk speelgoed. De berekening geldt per week. Na vier weken te laat krijgt u een aanmaning met extra kosten. Is het speelgoed na 6 weken nog niet ingeleverd, dan worden er voorrijdkosten berekend.
 • Het speelgoed dient SCHOON te worden ingeleverd.
 • Ook dient het speelgoed kompleet en onbeschadigd te worden ingeleverd. Kan men hieraan niet voldoen, dan dient men hiervan melding te maken. Voor ontbrekende delen wordt per onderdeel een boete berekend volgens de op dat moment geldende prijs. Indien het ontbrekende deel alsnog wordt teruggebracht krijgt men de helft van het betaalde bedrag retour. Komt het ontbrekende deel niet meer retour en is het speelgoed daardoor onbruikbaar, wordt er in overleg met de lener extra kosten in rekening gebracht. Als het speelgoed kapot ingeleverd wordt, dan wordt er ook een boete berekend volgens de op dat moment geldende prijs. Het speelgoed mag niet door de lener zelf worden gerepareerd. Er wordt ten alle tijde een schadeformulier opgesteld, welke door de lener en een medewerkster van de speel-o-theek moet worden ondertekend. De speelgoedcommissie bepaalt de hoogte van de eventuele kosten.
 • Speelgoed wordt alleen uitgeleend op vertoon van het abonnement.
 • Aan kinderen t/m 8 jaar wordt slechts uitgeleend mits zij onder begeleiding zijn.
 • Puzzels worden, zo mogelijk, in elkaar gelegd teruggebracht. Puzzels van 200 stukjes of meer hoeven niet geteld te worden. Dit geldt ook voor de geldbiljetten en opdrachtkaarten in de diverse spellen. Ook voor knikkers, pionnen en dobbelstenen wordt geen boete gerekend, indien men dit kwijtgeraakt is.
 • Wel hiermee zorgvuldig omgaan S.V. P.
 • Het vervoer van speelgoed dient op een verantwoorde manier te gebeuren.
 • Aan het bestuur is het recht voorbehouden om aan personen speelgoed te weigeren. De reden hiervoor zal altijd kenbaar gemaakt worden.
 • In geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur,
 • Restitutie van het abonnementsgeld geschiedt alleen bij verhuizing met een maximum van een half jaar.
 • Voor een nieuw abonnement, na zoekraken, wordt € 2,50 in rekening gebracht.